MB pelno paskirstymas nariams

MB pelno paskirstymas nariams gali būti atliekamas tik tuo atveju, jei prengtas MB finansinių ataskaitų rinkinys (balansas, pelno nuostolio ataskaita, aiškinamasis raštas). 

Mažoji bendrija turi sudaryti metinių finansinių ataskaitų rinkinį. MB metinių finansinių ataskaitų rinkinys ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi būti patvirtintas MB narių susirinkime ir pateiktas Registrų centrui.

MB pelno paskirstymas

MB narys turi teisę gauti šias išmokas kaip avansu išmokamą pelną:

  • mažosios bendrijos lėšų savo asmeniniams poreikiams;
  • mažosios bendrijos pelno dalį už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį.

Mažosios bendrijos pelno paskirstymas

MB pelnas skirstomas kiekvienam nariui proporcingai jo įnašo dydžiui. MB nuostatuose gali būti nustatyta kitokia pelno paskirstymo nariams tvarka. 

Taip pat MB pelnas gali būti paskirstomas jos nariams ir nepasibaigus finansiniams metams – už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį. Tokiu atveju MB privalo sudaryti trumpesnio negu finansiniai metai laikotarpio, už kurį skirstoma MB nariams skirta pelno dalis, finansinių ataskaitų rinkinį.

Mažosios bendrijos nariai negali priimti sprendimo išmokėti pelno, jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

  • nėra patvirtintas MB metinių finansinių ataskaitų rinkinys;
  • MB turi neįvykdytų prievolių;
  • finansinių metų pelno (nuostolių) suma yra neigiama.

 

MB nariai negali priimti sprendimo skirti ir išmokėti avansinio pelno, jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

  • nėra patvirtintas ankstesnių finansinių metų MB metinių finansinių ataskaitų rinkinys;
  • nėra patvirtintas MB trumpesnio negu finansiniai metai laikotarpio, už kurį skirstoma pelno dalis, finansinių ataskaitų rinkinys;
  • MB turi neįvykdytų prievolių;
  • išmokėjusi avansinį pelną nariams, MB būtų nepajėgi įvykdyti savo prievolių už einamuosius finansinius metus;
  • trumpesnio negu finansiniai metai laikotarpio pelno (nuostolių) suma yra neigiama.

Kada gali tekti grąžinti avansu išmokėtą pelną?

Tuo atveju, kai mažosios bendrijos finansinių metų pelno dalis, tenkanti mažosios bendrijos nariui, yra mažesnė negu jo per finansinius metus gautų išmokų kaip avansu išmokėto pelno suma, mažosios bendrijos narys mažajai bendrijai turi grąžinti sumą, viršijančią jam tenkančią metų pelno dalį.

Kai mažojoje bendrijoje per finansinius metus yra susidarę nuostolių, nario per finansinius metus iš mažosios bendrijos gautų išmokų suma kaip avansu išmokėtas pelnas turi būti visa grąžinta mažajai bendrijai. MB narys mažajai bendrijai šioje dalyje nurodytas išmokų sumas turi grąžinti per 30 dienų nuo metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo dienos.

Turite klausimų dėl MB pelno paskirstymo?

Susisiekite su verslo konsultantu nemokamai pasitarti

Susisiekti