MB valdymas

MB valdymas

MB narių sprendimų priėmimas

MB naujo nario priėmimas

MB nario teisių perleidimas arba savanoriškas pasitraukimas

MB valdymas

Mažosios bendrijos valdymo organai nurodomi MB nuostatuose. MB valdymas gali būti 2 tipų: 

1) Narių susirinkimas + vadovas; 

2) Narių susirinkimas.

1) MB narių susirinkimas ir vadovas

Šiuo atveju MB turi du valdymo organus: narių susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – vadovą. Pačius svarbiausius įmonės sprendimus priima narių susirinkimas, tačiau dalį sprendimų gali priimti pats vadovas. Vadovu gali būti renkamas vienas iš MB narių arba ne MB narys. Sprendimą dėl mažosios bendrijos vadovo paskyrimo ir atšaukimo, sutarties sąlygų ar jos nutraukimo priima mažosios bendrijos narių susirinkimas.  

MB vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrijos nuostatais, narių susirinkimo sprendimais ir su juo sudaryta civiline paslaugų sutartimi. Mažosios bendrijos vadovas veikia mažosios bendrijos vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Mažosios bendrijos vadovas organizuoja kasdieninę mažosios bendrijos veiklą, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su darbuotojais, steigia filialus, išmoka pelną bendrijos nariams ir t.t.

MB valdymas - narių susirinkimas ir vadovas

Privalumai:

 • Mažesnis “popierizmas”, nes daugelį sprendimų gali priimti vadovas, nereikia kviesti narių susirinkimo. 
 • Su MB vadovu pasirašoma civilinė paslaugų sutartis ir mokamas 15% GPM nuo vadovui išmokėto atlyginimo (jei vadovas tuo pačiu yra MB narys);
 • Samdant vadovą netaikomas Darbo kodeksas, minimalus atlyginimas ir t.t.;
 • Nesudėtingas vadovo priėmimas/atleidimas.

Trūkumai:

 • Vadovui turi būti mokamas civilinėje paslaugų sutartyje numatytas atlyginimas;
 • Jei vadovas nėra MB narys, mokami GPM, VSD, PSD mokesčiai.

2) tik mažosios bendrijos narių susirinkimas. Tokiu atveju MB narių susirinkimas yra kartu ir MB valdymo organas.

MB narių susirinkimas

Šiuo atveju MB neturi vienasmenio valdymo organo, t.y. vadovo. Visus svarbiausius MB sprendimus priima MB narių susirinkimas. MB susirinkimas kolegialiai atsako už priimamų sprendimų teisėtumą. Kadangi MB neturi vadovo, susirinkimas įpareigotas priimti sprendimus dėl sutarčių pasirašymo, darbuotojų priėmimo ar atleidimo. Jei MB turi tik 1-ą narį, tuomet jis priima valdymo sprendimus bei atstovauja įmonei, tačiau formaliai jis nėra įmonės vadovas. 

Jei MB turi 2 ir daugiau narių, MB susirinkimas turi paskirti įmonės atstovą. Atstovu gali būti tik vienas iš narių. Atstovo kompetencijos apribotos, jis atstovauja įmonę ir įgyvendina tik susirinkimo įgaliotus sprendimus. MB atstovas organizuoja mažosios bendrijos apskaitą, finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą, teikia dokumentus valstybinėms institucijoms, tvarko MB narių apskaitą. MB narių susirinkimas gali numatyti atlyginimą atstovui.

Tam tikrais atvejais, kuomet MB turi daugiau narių, įmonės valdymas šiuo būdu gali būti per daug apsunkintas dėl sprendimų priėmimo lėtumo ir “formalumo”. Kaip pvz., kai dėl nereikšmingų sandorių reikia kviesti narių susirinkimą, jį protokoluoti, suteikti įgaliojimus atstovui ir t.t.

Privalumai:

 • Nereikia samdyti MB vadovo ir jam mokėti atlyginimo. 

Trūkumai:

 • Dėl kiekvieno sprendimo reikia kviesti narių susirinkimą
 • Ribotos atstovo kompetencijos

Turite klausimų dėl MB? Nemokamai konsultuojame ir teikiame visas su MB steigimu, vystymu bei uždarymu susijusias paslaugas. Skambinkite dabar!

MB narių sprendimų priėmimas

MB narių sprendimų priėmimas

Svarbiausi sprendimai mažojoje bendrijoje priimami narių susirinkime. MB narių susirinkime turi teisę dalyvauti bendrijos vadovas. MB narių susirinkime kiekvienas mažosios bendrijos narys turi po vieną balsą. MB turi vadovą, bendrijos nuostatuose gali būti nustatyta kitokia balsų paskirstymo jos nariams tvarka. 

Praktikoje dažniausiai visi nariai turi po vieną balsą, tačiau pasitaiko atvejų, kuomet nariai turi skirtingą balsų skaičių. Jei MB nuostatuose numatytas skirtingas balsų skaičius nariams, dažniausiai jis būna susietas su MB narių piniginių įnašų dydžiais. Pažymėtina, kad tokiu atveju keičiantis narių skaičiui arba jų įnašams, neišvengiamas MB nuostatų keitimas.

Pavyzdys 1. Visi nariai turi po 1-ą balsą.

Mažoji bendrija turi 3 narius. Visi nariai įnešė piniginius įnašus po 100€. Visų nariai turi po 1-ą balsą. Narių susirinkimo metu sprendimai priimami balsų dauguma, išskyrus atvejus, kai įstatymas numato, kai sprendimai turi būti priimti vienbalsiai arba 2/3 kvalifikuota balsų dauguma. Jei priimamas sprendimas paskirstyti MB pelną nariams, pelnas skirstomas lygiomis dalimis.

Pavyzdys 2. Narių balsai proporcingi jų piniginių nario įnašų dydžiui. 

Mažoji bendrija turi 4 narius. Vienas narys įnešė 40€ nario įnašą, kiti 3 nariai po 20€ nario įnašus. Pirmasis narys turi 4 balsus, likę 3 nariai po 2 balsus. Narių susirinkimo metu balsai sumuojasi ir sprendimai priimami balsų dauguma, išskyrus atvejus, kai įstatymas numato, kai sprendimai turi būti priimti vienbalsiai arba 2/3 kvalifikuota balsų dauguma. Jei priimamas sprendimas paskirstyti MB pelną nariams, pirmasis narys gauna 40% skirstomo pelno dalį, likusieji 3 nariai po 20% skirstomo pelno.

Narių susirinkimas priima sprendimus:

 • keisti mažosios bendrijos nuostatus;
 • keisti mažosios bendrijos buveinę;
 • dėl naujų mažosios bendrijos narių priėmimo;
 • dėl nepiniginio įnašo vertės, jo įnešimo sąlygų ir terminų;
 • dėl MB nario ar kito asmens, kuris tvarkys mažosios bendrijos apskaitą;
 • ar MB reikalingi darbuotojai. Jeigu taip, – nustatyti mažosios bendrijos struktūrą, etatų sąrašą ir darbuotojams mokamų atlyginimų dydžius;
 • tvirtinti finansinių ataskaitų rinkinį;
 • dėl pelno (nuostolių)/avansinio pelno paskirstymo;
 • dėl MB pertvarkymo, reorganizavimo, restruktūrizavimo ar likvidavimo.
 • ir kt.

MB susirinkimo sprendimai turi būti protokoluojami.

MB naujo nario priėmimas

Nauji MB nariai priimami vienbalsiu mažosios bendrijos narių susirinkimo sprendimu. Tai reiškia, kad visi MB nariai turi pritarti naujo nario priėmimui. 

Sprendimas priimti naują narį turi būti įformintas narių susirinkimo protokole. Protokole taip pat turi būti numatytas naujo nario piniginis arba nepiniginis įnašas bei jo įnešimo terminai. Mažajai bendrijai perduotas nario įnašas tampa MB nuosavybe.

MB vadovas arba atstovas informaciją apie naujo nario priėmimą turi per 5 d. pateikti Registrų centro Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje. 

MB nario teisių perleidimas arba savanoriškas pasitraukimas

MB narys gali savanoriškai pasitraukti tik tuo atveju, jei MB yra 2 ar daugiau narių. 

Apie ketinimą savanoriškai pasitraukti narys turi raštu pranešti mažajai bendrijai (vadovui arba atstovui).

MB, prieš atsiskaitydama su savanoriškai pasitraukiančiu nariu, privalo sudaryti laikotarpio, kurio pradžia sutampa su finansinių metų pradžia, o pabaiga – su nario pranešimo diena, finansinių ataskaitų rinkinį.

Su savanoriškai pasitraukiančiu nariu atsiskaitoma MB nuostatuose nustatyta tvarka. MB nariui tokiu atveju turi būti grąžintas jo įnašas ar kompensuota įnašo vertė, padidinta MB pelno ar sumažinta MB nuostolių, apskaičiuotų pranešimo apie pasitraukimą dienai, dalimi, proporcinga jo įnašo į mažąją bendriją dydžiui (vertei).

Dedama dėlionė

Domina paslaugos, susijusios su MB valdymu? Profesionaliai ir greitai sutvarkome visus su MB susijusius dokumentus. Susisiekite dabar